Európa pre mladých

Euroscola

Program Euroscola je výnimočnou príležitosťou pre študentov stredných škôl zažiť európsku spoluprácu a rozhodovanie na vlastnej koži. Študenti stredných škôl zo všetkých členských krajín Európskej únie majú možnosť stať sa na jeden deň poslancom Európskeho parlamentu. Program funguje od roku 1990 a ročne sa pracovných dní Euroscola v Štrasburgu zúčastní asi 10 000 mladých ľudí z Európy. Počas pracovného dňa Euroscola účastníci programu rokujú s rovesníkmi z ostatných členských krajín na rôzne aktuálne témy, pričom využívajú svoje jazykové znalosti na prezentáciu svojich názorov. Komunikačným jazykom pracovného dňa je hlavne angličtina, ale študenti sa prezentujú aj vo francúzskom, prípadne nemeckom jazyku. Je to teda príležitosť overiť si jazykové zručnosti a vyskúšať si rokovanie v medzinárodnom kolektíve. V úvode podujatia majú priestor zástupcovia jednotlivých škôl, aby ostatným účastníkom predstavili svoje mesto a krajinu odkiaľ prichádzajú.

Youth-offer-signature-RGB_Euroscola.png (Euroscola-logo)

Aktuálna informácia:

Ak máte záujem zúčastniť sa podujatia Euroscola ONLINE, napíšte nám na adresu epbratislava@ep.europa.eu.

Ročník EUROSCOLA 2024 bol uzavretý 20.marca 2024. 15. apríla sa uskutočnilo oficiálne vyhodnotenie a 8 škôl získalo vďaka svojim projektom výlet do Štrasburgu v školskom roku 2024-25.

Súťaž pre školský rok 2024-25 bude vyhlásená v októbri 2024.

Komu je program Euroscola určený
Do programu sa môžu zapojiť študenti ktorejkoľvek strednej školy na Slovensku. Škola môže podľa svojich priorít určiť, či to budú všetci študenti alebo len študenti niektorého ročníka.

UPOZORNENIE: Školy, ktoré sa zúčastnili pracovného dňa Euroscola v Štrasburgu v predošlom školskom roku, sa môžu zapojiť do súťaže, ale nebudú sa môcť zúčastniť pracovného dňa Euroscola v Štrasburgu v roku 2024. Škola nemôže ísť na pracovný deň Euroscola dva po sebe idúce kalendárne roky.

Cena pre víťaza
Školy, ktoré sa umiestnia na 1. - 8. mieste, sa zúčastnia pracovného dňa Euroscola v Európskom parlamente v Štrasburgu v druhej polovici roku 2024 a prvej polovici roku 2025. V prípade vytvorenia nových termínov, budú tieto ponúknuté školám, ktoré sa umiestnia ďalšie v poradí.

Ako sa zapojiť
Škola sa môže zapojiť do súťaže tak, že študenti školy usporiadajú jedno alebo viac podujatí s cieľom diskutovať o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Dôležité je, aby to bola oblasť, o ktorej môže Európsky parlament rozhodovať.

Druh usporiadaného podujatia závisí iba od výberu školy a nie je nijako obmedzený, musí však obsahovať prvok diskusie. Môže to byť napr. prezentácia spojená s diskusiou, prednáška v spojení s diskusiou, workshop a iné. Na podujatie môžu školy pozvať ako prednášajúcich aj externých hostí, napr. poslancov Európskeho parlamentu, zástupcov regionálnej samosprávy, štátnej správy, univerzít, odborníkov na danú tému a pod., pričom počet zúčastnených hostí nemá významný vplyv na hodnotenie prihláseného projektu.

Z usporiadaného podujatia škola vyhotoví písomnú správu, ktorú  spolu s vyplnenou prihláškou a kópiou zriaďovacej listiny školy v elektronickej forme (formát pdf, doc, docx, ppt) pošle na adresu epbratislava@ep.europa.eu do stanoveného termínu.

Správa má byť prehľadná a nie príliš rozsiahla. Mala by obsahovať informáciu o príprave podujatia a zapojení študentov do organizácie, program, správu o diskusii a závery. Pokiaľ by bola správa s prílohami príliš veľká, na jej doručenie môžete využiť aj stránky, ktoré umožňujú posielať veľké súbory, napr.ulozto.sk, wetransfer.com, ulozisko.sk, uschovna.sk a pod.

Dôležité je priložiť prezenčnú listinu/prezenčné listiny, pokiaľ bolo podujatí viac. Správu môžu vyhotoviť študenti, ale je potrebné, aby správnosť svojím podpisom potvrdil pedagóg.

 

Zo správy by mali byť jasné odpovede na nasledujúce otázky, ktoré hodnotiacej komisii umožnia lepšie posúdiť jednotlivé prihlášky a aktivity: 
1. Koľko študentov má škola? Koľko študentov bolo oboznámených s podujatím? Koľkí sa aktívne zapojili do prípravy podujatia? Koľkí sa zúčastnili konkrétnej aktivity?

2. Koho ste pozvali na podujatie z iných inštitúcii, napr. hosť z regionálnej samosprávy, poslanec EP alebo NR SR a pod.?

Poznámka: Pretože cieľom súťaže nie je zabezpečiť čo najvyšší počet zúčastnených europoslancov, účasť viacerých europoslancov hodnotenie výrazne neovplyvní. Taktiež nie je podmienkou, že europoslanec musí byť fyzicky na škole prítomný. Zaujímavé diskusie vznikajú aj prostredníctvom videokonferencie, Skype, Zoom a pod.

3. Bolo podujatie, prípadne podujatia prínosom pre školu? Bolo prínosné aj pre jej okolie? Zhrňte názory študentov a pedagógov, oslovených účastníkov. Ak viete odhadnúť, uveďte počet informovaných ľudí, počet aktívne zapojených účastníkov, a pod. Priniesli závery z podujatia nové myšlienky, resp. nové pohľady na tému? 

4. Informovali ste o podujatí okolie školy, napr. miestne inštitúcie - mestský úrad, VÚC, iné školy? Informovali ste vopred noviny, televíziu? Akú reklamu ste robili podujatiu?  Uverejnili Vám informáciu o podujatí v médiách?

5. Aká bola spätná väzba? (napr. následný vedomostný test, hodnotiaci dotazník, slohová práca, ...) ? 

Správa môže byť doplnená aj o grafickú dokumentáciu (fotografie, video max. 20 minút dlhé) a ďalšie materiály, ktoré majú ilustrovať atmosféru aktivity.

Náklady vzniknuté pri príprave a realizácii podujatia, ako aj iné náklady spojené s predkladaním prihlášky do súťaže nesú uchádzači a nemôžu byť Európskym parlamentom preplatené.

 

Okruhy možných tém v školskom roku 2023-2024:

  1. 20 rokov členstva v EÚ: Čo urobila Európa pre mňa?
  2. Európske voľby 2024 - naša spoločná zodpovednosť
  3. Čo urobil Európsky parlament v boji s klimatickou zmenou? 
  4. Čo urobil Európsky parlament v inej (konkrétnej) oblasti v poslednom parlamentnom období a ako to ovplyvňuje životy Európanov?

Nie je nevyhnutné držať sa striktne týchto tém, ale zorganizované podujatia by mali byť jasne zamerané na informovanie o Európskych voľbách a/alebo práci Európskeho parlamentu v súčasnom parlamentnom období.

 

Hodnotenie
Kancelária EP na Slovensku vyhodnotí všetky prihlásené projekty, ktoré prišli, a každej škole pridelí body na základe kritérií uvedených v Hodnotiacej tabuľke. Podľa celkového bodového hodnotenia sa zostaví poradie škôl.
Škola môže poslať iba jednu prihlášku. Dokumentácia môže obsahovať viacero aktivít.
Účasť na pracovnom dni Euroscola v roku 2024/2025 v Štrasburgu vyhrá päť škôl s najvyšším bodovým hodnotením, ak spĺňajú podmienku, že sa nezúčastnili pracovného dňa Euroscola v predošlom roku.

Vyhlásenie výsledkov
Výsledky vyhlási Kancelária EP na Slovensku na slávnostnom podujatí v apríli 2024 za účasti poslancov Európskeho parlamentu. Dátum spresníme dodatočne. Na slávnostnom podujatí víťazi predstavia svoje projekty.
Výsledky budú následne zverejnené na internetovej stránke www.europskyparlament.sk.

Pracovný deň Euroscola v Štrasburgu
Dátum účasti na pracovnom dni Euroscola v Štrasburgu sa školy dozvedia v deň vyhlasovania výsledkov. Počet škôl, ktoré pocestujú do Štrasburgu, môže byť dodatočne navýšený.
Po stanovení termínov škôl na pracovných dňoch v Štrasburgu Kancelária EP na Slovensku poskytne kontaktné informácie organizačnému tímu Euroscola v Štrasburgu, ktorý potom priamo kontaktuje jednotlivé školy a informuje ich o podrobnostiach programu a pod. Preto je dôležité prihlášku vyplniť čitateľne a s kontaktom na príslušného pedagóga.

Výber účastníkov:
Pracovného dňa Euroscola v Európskom parlamente v Štrasburgu sa môže zúčastniť z každej školy skupina zložená maximálne z 24 študentov a 2 pedagógov. 
Škola vyberie účastníkov na základe ich aktívnej účasti na príprave podujatí.

Organizačné informácie:
Škola si dopravu, ubytovanie aj iné cestovné náležitosti zabezpečuje sama. V deň návštevy v Štrasburgu Európsky parlament prevodom uhradí škole 70% paušálneho finančného príspevku na úhradu nákladov na cestu a ubytovanie, pričom výška príspevku na osobu závisí od vzdialenosti školy od Štrasburgu a nesmie byť vyššia ako skutočné náklady. Z tohto príspevku si škola uhradí svoje náklady. Po skončení pracovného dňa musí zúčastnená škola zaslať Európskemu parlamentu vyúčtovanie výdavkov (nie faktúry), na základe ktorého jej bude preplatených zvyšných 30% paušálneho finančného príspevku.
Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku škole nezabezpečuje ani nefinancuje dopravu do Štrasburgu, ubytovanie, ani iné cestovné náležitosti (napr. poistenie).

Prihláška EUROSCOLA 2024 Hodnotiaca tabulka EUROSCOLA